วิสัยทัศน์และพันธกิจ
พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.ลำปาง
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletหน่วยงานสังกัด ตร.
dot
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
dot
bulletสถานีตำรวจภูธร 21 สถานี
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot


ระบบ E-COP ภ.จว.ลำปาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานจเรตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จังหวัดลำปาง
สำนักนายกรัฐมนตรี
กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โรงพยาบาลตำรวจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
 
วิสัยทัศน์
                            
              พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน
 
พันธกิจ
       ๑.ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

๒.รักษาความมั่นคงของชาติและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ      

๓.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ

๔.ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๕.พิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการอำนวยความยุติธรรมเพื่อให้ตำรวจเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๖.อำนวยการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

๗.บริหารจัดการให้ตำรวจดำรงชีพได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของประชาชน

๘.เตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

 
 
ค่านิยม
                   “ประพฤติดี มีวินัย ตำรวจไทยก้าวไกล พัฒนา”
 
              
ประเด็นยุทธศาสตร์

              ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารเพื่อการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

                ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันอาชญากรรม 

                ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม

                ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอำนวยความยุติธรรม

                ๕. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติและกิจการพิเศษ

                ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี