การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.ลำปาง
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletหน่วยงานสังกัด ตร.
dot
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
dot
bulletสถานีตำรวจภูธร 21 สถานี
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot


ระบบ E-COP ภ.จว.ลำปาง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานจเรตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จังหวัดลำปาง
สำนักนายกรัฐมนตรี
กองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โรงพยาบาลตำรวจ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ราชกิจจานุเบกษา
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2566

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

          O1 : โครงสร้างหน่วยงาน อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

          O2 : อำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบ นโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี

          O3 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          O4 : ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.)ของสถานีตำรวจ

          O5 : ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

          O6 : การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน 

          O7 : แผนปฏิบัติราชการประจำปี และรายงานผลการปฏิบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี

          O8 : คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

          O9 : คู่มือการให้บริการประชาชน

          O10 : E-Service

          O11 : ข้อมูลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

          O12 : แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น

          O13 : มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลพินิจ

          O14 : แนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจไม่รับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา

          O15 : แนวปฏิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

          O16 : สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมและสิทธิของผู้ต้องหา

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

          O17 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          O18 : ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

          O19 : ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

          O20 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

          O21 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

          O22 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

          O23 : ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (์No Gift Policy)จากการปฏิบัติหน้าที่

          O24 : การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

          025 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และ การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

          O26 : แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ

          O27 : คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

          O28 : แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และผลการดำเนินการตามแผนฯ

          O29 : การจัดการทรัพย์สินของทางราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และสำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร

     ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

          O30 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย และ การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน