พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ลำปาง คณะแม่บ้านตำรวจร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
dot dot
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ลำปาง คณะแม่บ้านตำรวจร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี article

 วันที่ 17 สิงหาคม 2558:เวลา 14.00 น. เสด็จพระราชดำเนินไปบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ทรงเปิดอ่างเก็บน้ำแม่เสริม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทำการเกษตร และอุปโภคบริโภคในหน้าแล้ง ส่วนฤดูฝนมักเกิดน้ำหลาก พัดฝายพื้นเมืองพังเสียหาย ราษฎรต้องช่วยกันซ่อมแซมและสร้างขึ้นใหม่เกือบทุกปี ประกอบกับในพื้นที่ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลาง ได้มีหนังสือถึงสำนักราชเลขาธิการ ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เสริม เพื่อช่วยเหลือราษฎรตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบถึงความทุกข์ยากที่ราษฎรประสบ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เสริม ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 มีกรมชลประทาน รับสนองพระราชดำริดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เสริม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้วเสร็จในปี 2557 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. โอกาสนี้ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่เสริม รวม 9 ชนิด จำนวน 2,900 ตัว ได้แก่ ปลากาดำ ปลาดุกอุย ปลาสวาย ปลาแก้มช้ำ ปลาตะเพียนขาว ปลาสร้อยขาว ปลาชะโอด และปลาหมอไทย เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และเป็นแหล่งอาหารเพิ่มโปรตีนให้กับราษฎร

 
อ่างเก็บน้ำแม่เสริม เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลเสริมกลาง ทำนบดินกว้าง 8 เมตร ยาว 144 เมตร สูงประมาณ 26 เมตร มีความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับสูงสุด 816,450 ลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 1,000 ไร่ และในหน้าแล้งได้ประมาณ 400 ไร่ ใช้ระบบเหมืองฝายที่มีอยู่เดิม ซึ่งเป็นฝายคอนกรีต 3 แห่ง และฝายไม้ตอก 19 แห่ง จัดสรรน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร มีการรวมตัวกลุ่มผู้ใช้น้ำที่เข้มแข็ง ตั้งกฎกติกาเชื่อมโยงกับความเชื่อและวัฒนธรรม เพื่อให้การบริหารและใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุด  หลังจากอ่างเก็บน้ำแม่เสริมแล้วเสร็จ ทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในฤดูฝนเคยปลูกข้าวได้ 121 ไร่ ได้ผลผลิตไร่ละ 450 กิโลกรัม ปัจจุบันสามารถปลูกข้าวได้เพิ่มขึ้นเป็น 200 ไร่ และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 600 กิโลกรัม  ส่วนฤดูแล้งเคยปลูกถั่วลิสงได้ 60 ไร่ ได้ผลผลิตไร่ละ 367 กิโลกรัม แต่หลังจากมีอ่างเก็บน้ำแล้ว ปลูกถั่วลิสงได้เพิ่มขึ้นเป็น 100 ไร่ ปลูกข้าวโพดและเลี้ยงสัตว์ ได้อีกประมาณ 10 ไร่ ราษฎรในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพอเพียงตลอดทั้งปี มีแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ทำให้มีรายได้ต่อครัวเรือนสูงขึ้น มีข้าวพอกินทั้งปี และยังเหลือจำหน่ายได้บางส่วน ไม่ต้องออกไปรับจ้างต่างหมู่บ้าน ต่างอำเภอเหมือนก่อน สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนได้อย่างยั่งยืน

เวลา 15.21 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศิลปาชีพ บ้านแม่ต๋ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเสริมงาม ทรงติดตามการดำเนินงาน ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงเพียงพอเลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืน หลังจากเคยเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเยี่ยมเมื่อปี 2527 และทรงทราบว่าราษฎรมีฐานะยากจน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ราษฎรทำไร่เลื่อนลอย และรับจ้างตัดไม้สักขาย

จากการดำเนินงานกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ งานอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า อาทิ การปลูกผักหวานป่าในวนเกษตรแบบต่างระดับและการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยปลูกไม้อื่นๆ ร่วม เช่น สักทอง กาแฟอาราบิก้า ขิง และข่า การสาธิตการทำหน่อไม้หนีบ หรือหน่อไม้หมักเกลือแบบแห้ง ซึ่งสมาชิกนำประสบการณ์จากการทำงานที่ต่างประเทศมาประยุกต์ และเผยแพร่แก่เพื่อนสมาชิก ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิต  จากนั้น ทอดพระเนตรการดำเนินงานอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 32,000 ไร่ มีการเพาะชำกล้าไม้เพื่อปลูกป่าเสริมธรรมชาติ และทำแนวกันไฟป่า ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 20-40 คน พื้นที่ส่วนหนึ่งยังจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรได้เรียนรู้ แบ่งเป็น 10 ฐาน แต่ละปีมีผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานประมาณ 2,000 คน  นอกจากนี้ ยังมีบ่อแก้มลิง ซึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ในการขุดบ่อเพื่อนำน้ำมาใช้ในโครงการและหมู่บ้าน ที่ผ่านมากรมชลประทานได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์ และจัดสร้างระบบประปาภูเขา พร้อมท่อส่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค ได้อย่างเพียงพอตลอดปี

ส่วนงานศิลปาชีพ ส่งเสริมการทอผ้าไหมลายยกดอก และย้อมสีธรรมชาติ จักสานไม้ไผ่ แกะสลักไม้สักทอง และทำเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งจะเน้นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่ มีรูปทรงหลากหลาย เป็นงานผลิตด้วยมือที่มีเอกลักษณ์ เช่น การวาดลายเวียงกาหลงที่เป็นศิลปะพื้นบ้าน รูปสัตว์ เช่น คุณทองแดง และกวาง ปัจจุบันมีสมาชิก 110 คน ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนตามชิ้นงาน หรือเฉลี่ยเป็นรายวันขึ้นอยู่กับฝีมือตามความสามารถ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรงานศิลปาชีพของบ้านทุ่งจี้ อำเภอเมืองปาน ซึ่งเป็นศูนย์ศิลปาชีพอีกแห่งของจังหวัด

 และงานฟาร์มตัวอย่าง ตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งจ้างงาน แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย แหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปัจจุบันมีสมาชิก 50 คน มีการปลูกพืชผักตามฤดูกาลแบบปลอดสารพิษทั้งในมุ้ง และนอกมุ้ง และปลูกไม้ผล เช่น มะยงชิด หม่อนสด การเลี้ยงตัวห้ำ หรือมวนเพชรฆาต หนอนนก และจิ้งหรีด ซึ่งได้ขยายผลไปสู่สมาชิก จนจัดตั้งกลุ่มรวม 6 กลุ่ม อาทิ กลุ่มพืชผัก กลุ่มแปรรูปข้าวเกรียบผักรวม นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมในพื้นที่ เช่น จุดปลูกดอกทานตะวัน ซึ่งยังได้จำหน่ายต้นอ่อนทานตะวันเป็นผักสลัด รวมถึงผลผลิต และผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริเวณหน้าฟาร์ม(ข่าวโดยไทยรัฐออนไลน์)
ข่าวสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์-กิจกรรมภายในหน่วยงาน

พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุม ติดตามความคืบหน้า การจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับสถาบัน article
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ article
กลั่นกรองคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย ฯ article
ตำรรวจ ภ.5 บูรณาการปิดล้อมตรวจค้น แบบ Trak Force ห้วงตามแผนการกวาดล้างของ ตร.ภาค 5 15 กพ.-15มีค. 61 article
จับกุมยาเสพติดรายสำคัญ article
เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง article
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลคริสมาสต์และเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ article
ตำรวจลำปาง จับกุมยาเสพติดรายสำคัญ (1.ยาบ้า 1,156,000 เม็ด 2.ยาไอย์ 7 กก. article
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง:พิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดฝึกทบทวน และทดสอบความสามารถของ ผบส. และ สตย. article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง ร่วมงานวันกองทัพไทย article
ภ.จว.ลำปาง ประชุมบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี รรท.ผบก.ภ. ลำปาง ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี รรท.ผบก.ภ.จว.ลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดลำปาง ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ฯ article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี รรท.ผบก.ภ.จว.ลำปาง,พล.ต.ต. สันติ์ สุขวัจน์ ผบก.ศพฐ 5 ประธานการประชุมบริหาร ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8/2559 article
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และจัดทำข้อตกลงร่วม (MOU) article
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ(ยาบ้า) 60,000 เม็ด article
โครงการตำรวจประสาน (๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน) article
พล.ต.ท.นเรศ นันทโชติ รอง จตช.(๑) พร้อมคณะได้มาตรวจราชการ ภ.จว.ลำปาง article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี รรท.ผบก.ภ.ลำปาง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร article
ภ.จว.ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ จอมพลและมหาอมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
ภ.จว.ลำปาง: ร่วมงานกิจกรรม"26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ณ ห้างเซ็นทรัลลำปาง article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี รรท.ผบก.ภ.จว.ลำปาง ต้อนรับและร่วมประชุม โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ ม.ราชภัฏลำปาง article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี รรท.ผบก.จว.ลำปาง ร่วมแถลงข่าวจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ (ยาบ้า) จำนวน 54,000 เม็ด article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี รรท.ผบก.ภ.จว.ลำปาง ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบ article
ภ.จว.ลำปาง จับกุมยาเสพติดรายสำคัญ(เฮโรอีน 15.5 กก.) article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี รรท.ภ.จว.ลำปาง ร่วมงานพระราชพิธีวัน "ฉัตรมงคล." article
ผลจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ ยาบ้า ๘๐,๐๐๐ เม็ด(แปดหมื่นเม็ด) article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี รรท. ผบก.ภ.จว.ลำปางร่วมพิธีวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันมหาจักรีวงศ์ article
พล.ต.ต. นิยม ด้วงสี รรท.ผบก.ภ.จว.ลำปาง ร่วมพิธีประดับยศ article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี รรท.ผบก.ภ.จว.ลำปาง ร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"ฯ article
ผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ(ยาบ้า 226,004.5 เม็ด) article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี รรท.ผบก.ภ.จว.ลำปาง ร่วมประชุมมอบนโยบายด้านการป้องกันปราบปราม article
จับกุมยาเสพติดรายสำคัญ ยาบ้า ๔๐๐,๐๐๐ เม็ด(สี่แสนเม็ด) article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี รรท. ผบก.ภ.จว.ลำปาง มอบโอวาทและนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจยาเสพติด article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี รรท.ภ.จว.ลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวของดีนครลำปาง ประจำปี ๒๕๕๘ article
พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผบช.ภ.5 เป็นประธานแถลงข่าว จับกุมยาเสพติดรายสำคัญ(ยาบ้าจำนวน 500,000 เม็ด) article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี รรท.ผบก.ภ.จว.ลำปาง ร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ
ภ.จว.ลำปาง ร่วมงานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad
ภ.จว.ลำปาง จับกุมยาเสพติด(ยาบ้า)รายสำคัญ 200,000 เม็ด article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี รรท.ผบก.ภ.จว.ลำปางร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ภ.จว.ลำปาง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว article
ภ.จว.ลำปาง ร่วมงานไทยและนานาชาติร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี รรท.ผบก.ภ.จว.ลำปาง งานครงโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและบวชป่าชุมชน article
ภ.จว.ลำปาง จัดพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน article
ภ.จว.ลำปาง ประชุมรับมอบนโยบายและประชุมทางไกลผ่านจอภาพ article
ภ.จว.ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ปั่นเพื่อพ่อ(Bike For Dad) article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.น่านเดินทางมารับตำแหน่ง รรท.ผบก.ภ.จว.ลำปาง article
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเปิดโครงการฝึกอบรมตำรวจจราจรหญิง article
พล.ต.ต.กริช กิติลือ รรท.ผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็นประธานร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม
พล.ต.ต.กริช กิติลือ รรท.ผบก.ภ.จว.ลำปาง ประธานการประชุมบริหารฯ article
พล.ต.ต.กริช กิติลือ รรท.ผบก.ภ.จว.ลำปาง มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุเทพ ฐาปนวรกุล รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีฯ article
พล.ต.ต.กริช กิติลือ ผบก.อก.ปส.รับตำแหน่ง รักษาราชการแทน ผบก.ภ.จว.ลำปาง article
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง และข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ลำปาง จัดกิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพ
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภ.จว.ลำปาง จัดงานพิธีวันตำรวจ article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง ร่วมประชุมรับมอบนโยบาย article
โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ฯ article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็นประธานพิธีงานวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง article
ภ.จว.ลำปาง จับกุมยาเสพติด(ยาบ้า)รายสำคัญ ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด
พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร.(กม.)/ผอ.ศพดส.ตร. ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติฯ article
พล.ต.ท.ม.ล.พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร.๑๒) ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งแหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ภ.จว.ลำปาง article
ภ.จว.ลำปาง จับกุมยาเสพติดรายสำคัญ(ย้าบ้า จำนวน ๖๖,๐๐๐ เม็ด article
ภ.จว.ลำปาง พิธีเปิด-ปิดการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ( Bike For Mom)ปั่นเพื่อแม่ article
ภ.จว.ลำปาง ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ( video conference) ภารกิจ เตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง ปฏิบัติภารกิต ตรวจสอบเส้นทางและเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ article
กองตรวจราชการ ๕ สำนักงานจเรตำรวจ ได้ประชุมสรุปผลการตรวจราชการในพื้นที่ ภ.จว.ลำปาง article
ภ.จว.ลำปาง ร่วมพิธีถวายเครื่องราช สักกระ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ article
แถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ article
การประชุม ชี้แจงผู้ประกอบการและจัดทำความตกลงร่วม(MOU) โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (CAMPUS SAFETY ZONE) article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูปกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ article
พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม”โครงการทบทวนครูฝึกยุทธวิธีประจำสถานีตำรวจ article
พ.ต.อ.บุณวัต เกิดกล่ำ รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง ประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ article
ภ.จว.ลำปาง ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร article
พล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ รอง ผบช.ภ.5 ตรวจงาน ชมส.สภ.เมืองลำปาง article
ผู้บังคับการและรองผู้บังคับการตำรวจภูธรลำปางตรวจปล่อยแถวตรวจสถานบริการ article
โครงการจัดระเบียบรอบสถานศึกษาที่ตั้งอยู่, article
พ.ต.อ.สุเทพ ฐาปนวรกุล รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E article
การอบรมและฝึกยุทธวิธีตำรวจ article
พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปส. ๒)บรรยายแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันยาเสพติด article
พ.ต.อ.สุเทพ ฐาปนวรกุล รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง(ปส) ประธานเปิดการฝึกอบรมครูตำรวจแดร์ (D.A.R.E.) article
ภ.จว.ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ฯจอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี article
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558
พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมคณะ ตรวจสอบการฝึกและประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๕๘ article
พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมคณะ ตรวจสอบการฝึกและการประกวดการฝึก ประจำปี 2558 article
พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมคณะ ตรวจสอบการฝึกและประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๕๘ article
พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง พร้อมคณะ ตรวจสอบการฝึกและประกวดการฝึกประจำปี ๒๕๕๘ article
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ร่วมงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดลำปาง article
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง article
พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผบช.ภ.๕ ตรวจเยี่ยม(สายตรวจปงแสนทอง) สภ.เมืองลำปาง article
ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบเตรียมการรับเสด็จฯ article
ลำปางเมืองแห่งความสุข/สุจริต ขอต่อต้านการค้ามนุษย์ article
จับกุมยาเสพติิดให้โทษ(ยาบ้า)รายสำคัญหนึ่งแสนเม็ด(๑๐๐,๐๐๐ เม็ด) article
พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแก้วรอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชอนุสาวรีย์ article
พล.ต.ต. นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง ร่วมต้อนรับ ผบ.ตร article
พล.ต.ต. นิยม. ด้วงสี. ผบก.ภ.จว.ลำปาง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง article
ภูธรจังหวัดลำปาง ร่วมงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ปี2558 article
ผลการจับกุมยาเสพติด(ยาบ้า)รายสำคัญ ๔๕๔,๐๐๐ เม็ด article
ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด article
เปิดศูนย์อุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์ถนนปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ article
การประชุมบริหารงาน ภ.จว.ลำปาง article
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย article
ภ.จว.ลำปาง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ article
พล.ต.ต.ประหยัชว์ บุญศรี รอง ผบช.5 (ปส) ประธานประชุมทางไกลผ่านจอภาพ article
จับกุมยาเสพติด(ยาบ้า)รายสำคัญ(๘,๒๐๐ เม็ด) article
การฝึกทบทวนการควบคุมฝูงชนและการตั้งจุดตรวจ article
พล.ต.ต.ทรงธรรม อัลภาชน์ รอง ผบช.ภ.๕(จต)และคณะตรวจราชการ article
จับกุมยาเสพติด(ยาบ้า)รายสำคัญ ๒๔๐,๐๐๐ เม็ด article
พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม article
ผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญ article
ภ.จว.ลำปาง ประชุมบริหารงานประจำเดือน article
โครงการศึกษา/สาธารณสุข/ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน article
การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ถปภ.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี article
ภ.จว.ลำปาง ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมฯ article
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพงานปราบปรามยาเสพติด article
การประชุมบริหาร:ประชุมมอบนโยบายและการปฏิบัติหน้าที่ ภ.จว.ลำปาง article
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง ออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจในเขตรับผิดชอบ article
พิธีเปิดศูนย์ 191 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน article
ร่วมงานออกรางวัลฉลากกาชาดจังหวัดลำปาง article
ร่วมงานเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูป article
ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านตำรวจในงานกาชาดจังหวัดลำปาง article
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการสภาปฎิรูปแห่งชาติประจำจังหวัดลำปาง article
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางประชุมบริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ article
พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรีบปีใหม่ ๒๕๕๘ article
ตรวจที่เกิดเหตุเพลิงใหม้ article
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช article
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน article
จับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ ยาบ้า ๓๐๐,๐๐๐ เม็ด ด่านนาแก สภ.งาว articlee-cop ลำปาง
bulletนโยบายการบริหารราชการ
ศุยน์ประสานงานตำรวจประจำโรงเรียน
ตำรวจภูธรภาค 5
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองสารนิเทศ
คนหายผลัดหลง
ตรวจสอบรถหาย
จังหวัดลำปาง
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
แจ้งเบาะแส ยาเสพติด อบายมุข อาชญากรรม และอิทธิพล


ค้นหาข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตร.ขึ้นไป ทั่วประเทศ
GES Survey Online


Copyright © 2018 All Rights Reserved.