dot dot
ศุยน์ประสานงานตำรวจประจำโรงเรียน article

แนวทางการดำเนินงาน

ตำรวจประสานงานประจำโรงเรียน

 

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังมิให้ยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียน

       2. เพื่อสร้างช่องทางการส่งต่อข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากับสถานีตรวจในพื้นที่

ข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  ได้แก่

                        2.1. กลุ่มเสียง

                        2.2. พื้นที่เสี่ยงรอยสถานศึกษา

                        2.3. ตัวยาที่แพร่ระบาด

 

แนวทาง/วิธีการดำเนินงาน

        1. การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ

                      1.1กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการสั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในพื้นที่ มอบหมายหรือจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานประจำโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อเข้าปฏิบัติงานเฝ้าระวังยาเสพติดมิให้เข้าสู่สถานศึกษาได้

                       1.2สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจมอบหมายหรือจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานประจำโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเฝ้าระวังยาเสพติดมิให้เข้าสู่สถานศึกษาได้

         2. การเข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษา

                        2.1 สถานศึกษา

                              2.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าปฏิบัติงานในโรงเรียนเพื่อเฝ้าระวังมิให้ยาเสพติดเข้าสู่สถานศึกษา

                              2.1.2 มอบหมาย ครู/อาจารย์ เป็นผู้ประสานการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานประจำโรงเรียน

                              2.1.3 ส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานประจำโรงเรียนด้วยการ

                                    1) สถานศึกษาแจ้งข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง พื้นที่เสี่ยงรอบๆ สถานศึกษาข้อมูลการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ตัวยา ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานประจำโรงเรียนทราบ

                                      2) สถานศึกษาจัดกิจกรรมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน เช่น

                                                - จัดทำตู้แดงรับแจ้งข้อมูลข่าวสารในโรงเรียน

                                                - การให้ความรู้เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส/แจ้งข่าว  ให้กับครู/อาจารย์/ผู้ปกครอง

                                                - จัดกิจกรรม สถานีตำรวจโรงเรียน เป็นการจำลองให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้วยการมอบบทบาทเฝ้าระวังปัญหาเพื่อนนักเรียน (จัดหากิจกรรมเบี่ยงเบน/ปัญหายาเสพติด) โดยมีครูและตำรวจประสานงานประจำโรงเรียน  เป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด 

                           2.2 สถานีตำรวจ

                                   2.2.1 หัวหน้าสถานีตำรวจ มอบหมายตำรวจในรับผิดชอบเป็นตำรวจประสานงานประจำโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเข้าปฏิบัติงานเฝ้าระวังยาเสพติดมิให้เข้าสู่สถานศึกษา

                                   2.2.2 ตรวจสอบข้อมูล ข่าวสาร ที่ได้แจ้งจากสถานศึกษาก่อนนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การติดตามพฤติการณ์  ขยายผลผู้เกี่ยวข้องแหล่งที่มาของยาเสพติด นำไปสู่การจับกุม ตลอดจนประสานผู้เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมิให้เข้าสู่สถานศึกษา

                                  2.2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา ในการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์เข้าปฏิบัติเสริมในการให้ความรู้ความเข้าใจ ชักจูง  มิให้นักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

                                   2.2.4 ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานประจำโรงเรียน  ในการพิจารณาส่งเสริมการปฏิบัติให้มีผลงานโดดเด่น และต่อเนื่องตามความเหมาะสม

 

แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานประจำโรงเรียน

            1. จะต้องเข้าไปเยี่ยมเยียนและประสานความร่วมมือ กับผู้บริหาร หรือ ครู อาจารย์ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานด้านยาเสพติดของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ในการวางแผนหรือแนวทางร่วมกันในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้าไปในสถานศึกษา

            2. การประสานกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานประจำโรงเรียน ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ความรุนแรงการแพร่ระบาดของยาเสพติด และป้องกันมิให้ยาเสพติดเขาไปในโรงเรียนหรือสถานศึกษา และหาวิธีการป้องกันปราบปรามร่วมกับทางโรงเรียนหรือสถานศึกษา

        กรณีถ้าโรงเรียนหรือสถานศึกษาไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้ดำเนินกิจกรรมในการป้องกัน  สร้างความตระหนัก  ให้เด็กนักเรียนรู้จักและเข้าใจถึงโทษ พิษ และภัยของยาเสพติด  ที่มีผลต่อตนเอง  สังคม และประเทศชาติ

            กรณีถ้าพบเด็กนักเรียนเสพยาเสพติด  ให้ร่วมกันกับครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดำเนินการนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู

            3. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานประจำโรงเรียน  ร่วมมือกับทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม  เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา เช่น จัดทำโครงการสถานีตำรวจในโรงเรียน การตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง การให้คำปรึกษา กิจกรรมตำรวจพบนักเรียน และให้ดำเนินการสร้างเครือข่ายกับเด็กนักเรียนในการเสริมสร้างจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น

            นอกจากจะประสานความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วให้เข้าไปดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ทำร้ายร่างกาย ยกพวกตบตีกัน  การมั่วสุมที่ส่อให้เกิดปัญหาต่อสังคม

            4. การดำเนินการเกี่ยวกับผู้เสพ ผู้ค้า ที่เป็นนักเรียนและเกิดขึ้นในสถานศึกษา ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานประจำโรงเรียน ระมัดระวังในการให้ข้อมูลข่าวสาร และไม่ควรที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ให้ยึดปฏิบัติตามแนวทางของกฎหมายโดยเคร่งครัด  เนื่องจากอาจจะเกิดความเสียหายกับเด็กนักเรียนและสถานศึกษา

            5. การประสานการปฏิบัติในการดำเนินการใดๆ หากเกินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานประจำโรงเรียน จะดำเนินการได้เองแล้ว  ให้รายงาน หัวหน้าสถานีตำรวจ เพื่อร้องขอความช่วยเหลือ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (151924)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นหรือฝากข้อความไว้ได้นะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น admin (lampangpolice-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2012-08-05 17:44:55


ความคิดเห็นที่ 2 (152035)

                    ตอนนี้ ครู - ตำรวจ ได้ไปทำงานถึงไหนบ้างครับ  เล่าสู่กันฟังบ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น พ.ต.อ.ดเรศ วันที่ตอบ 2012-08-28 08:51:56


ความคิดเห็นที่ 3 (152783)

ตร.รร.กิ่วลมวิทยา ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนือง ปี 56 มี  ดังนี้

-เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2556  พ.ต.อ.ทว๊ศักดิ์ ศรีทองสุข ผกก.สภ.ทุ่งฝาย ,พ.ต.ท.ชัชชัย บรรหาร รอง ผกก.ป.ฯ ได้ใปร่วมพิธีเปิดโครงการ d.a.r.e ที่ รร.กิ่วลมวิทยา และได้แวะชมเยี่ยมเยียน สภ.จำลอง รร.กิ่วลมฯ โดยมี ผกก.สภ.จำลองฯกับพวก ให้การต้อนรับ

-เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2556  พ.ต.ท.จารุบุตร วิชาเรือง สว.สส.สภ.ทุ่งฝาย ,ร.ต.ต.สมคิด สุต๋า  ตร.รร.ฯได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและการถูกกระทำรุนแรงในเด็กสตรี จัด โดยศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง

-เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2556  ร.ต.ต.สมคิด สุต๋า  ตร.รร.กิ่วลมฯ ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเป้าหมาย เพื่อติดตามประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ 98 % ได้รับความพึงพอใจ อีก 2 % เด็กพ้นสภาพการเป็น นร.เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขเรื่องการเรียนได้ และสมัครใจมีครอบครัว(เมีย) แต่ยังอยู่ในความดูแลของ ตร.รร.ฯอยู่

-เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2556  นายสมศักดิ์ เจริญธนฤทธิ์ ผอ.รร.กิ่วลมฯ ซึ่งได้ให้ความสนใจและยินดีสนับสนุนในโครงการฯนี้  เนื่องได้ผลดีต่อ รร.ได้ระดับหนึ่ง ได้มีการประชุม นร.ที่เป็น ตร.ประจำ สภ.จำลองฯ เพื่อสอบถามปัญหา ข้อขัดข้อง และความต้องการ  โดยพอสรุปได้ว่า  นร.มีความสนใจและตั้งใจร่วมกิจกรรม แต่ยังขาดความรู้ประสบการณ์  จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการศึกษาดูงานจริงของ ตร.อีกครั้งหนึ่ง (น่าสนใจมากครับ)

ผู้แสดงความคิดเห็น ร.ต.ต.สมคิด สุต๋า ตร.รร.กิ่วลมวิทยา วันที่ตอบ 2013-03-02 09:45:57


ความคิดเห็นที่ 4 (152909)

         มาช้าหน่อย เยี่ยมมาก  ผมได้รับเชิญจาก สพม.๓๕  ไปเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาในสถานศึกษาที่โรงแรมลำปางเวียงทอง  ผมได้นำกรณีของโรงเรียนกิ่วลมวิทยา ที่จัดทำสถานีตำรวจจำลองในโรงเรียนไปนำเสนอด้วย และชมเชย ผอ.สมศักดิ์ฯ และอาจารย์ผู้ประสานงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งฝ่าย ที่เข้าไปดำเนินการ   ผู้แทนโรงเรียน จาก จว.ลำปาง และ จว.ลำพูน สนใจมาก  คิดว่าคงจะไปประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อดำเนินการต่อไป

         ในภาคเรียนที่ 1 ปี ๒๕๕๖   วันไหนว่าง  ร.ต.ต.สมคิดฯเชิญผม กับ พ.ต.อ.อุดมฯ รอง ผบกฯ เข้าไปดูหน่อย เพื่อประเมิน และจัดทำป้ายโรงเรียนที่มีผลงานด้านการป้องกันแก่้ไขปัญหายาเสพติด

         นโยบาย ผู้บังคับบัญชา ให้ทุก สภ.ไปดำเนินการ  ขอให้รีบดำเนินการด้วยครับ  เพื่อลูกหลานชาวลำปางทุกคน 

         ได้ข่าวว่าตอนนี้ ทีมงานของ สภ.วังเหนือ  และ สภ.งาว จะกระตือรือล้นเป็นพิเศษ ที่จะทำสถานีตำรวจจำลองในโรงเรียน  ถ้ามีข่าวคราวความเคลื่อนไหว จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ผู้แสดงความคิดเห็น พ.ต.อ.ดเรศ กัลยา วันที่ตอบ 2013-04-11 20:31:57


ความคิดเห็นที่ 5 (153046)

ขอโทษครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนอกเรื่องหน่อยครับ (ชุด ปจ.กองร้อยที่ไปเชียงใหม่ ไม่ทราบว่ากองร้อยที่ 2 ใช่หรือเปล่า เพราะฝึกแข่งขันระดับประเทศ ได้สลับการเลือกกองร้อย 1 ถึง 4 ใหม่)

เรียนผู้บังคับบัญชา ที่รับผิดชอบกองร้อย ปจ.ลำปาง ทุกท่านครับ

ไปปฏิบัติหน้าที่ ปจ.มาก็หลายแห่งหลายที่ ผู้บังคับบัญชา ให้ความสนใจเรื่องสวัสดิการลูกน้องดีมาก แต่ไป ปจ.ที่จังหวัดเชียงใหม่ ( ประชุมเรื่องน้ำโลก คงเป็นงานระดับโลก)   แต่กลับกันครับท่าน กองร้อยลำปาง สวัสดิการ ของลูกน้อง แย่มาก ๆ  แจกข้างกล่อง ไม่มีน้ำให้กิน เบี้ยเลี้ยงไม่รู้ว่ามีหรือเปล่า แตกต่างกลับ กองร้อย ปจ.แพร่ และกองร้อย ปจ.ลำพูน เขาว่าสองจังหวัดนี้ได้รับแล้ว กองร้อย ปจ.ลำปาง ไปเชียงใหม่ กลับมาลำปางได้ 5-6 วันแล้ว ไม่มีผู้บังคับบัญชาท่านใด ชี้แจงให้ชุด ปจ.ลำปาง ทราบสักท่านเลย

ทั้งที่ตำรวจชุด ปจ.ลำปาง ทำให้ทุกอย่างที่ให้ปฏิบัติ เช่น ประกวดได้ที่หนี่ง ระดับประเทศ  ประกวดผู้บังคับการควบคุม ปจ. ก็ตั้งใจทำให้  กลับไม่ได้รับการดูแลจากผู้บังคับบัญชา เป็นอย่างดีเหมือนกลับลูกน้องทำให้กับเจ้านาย ไปเชียงใหม่กลับมาครั้งนี้ ขวัญและกำลังใจหายไปหมด ถ้าให้ไปปฏิบัติต่างจังหวัดอีก พวกกระผมคงจะลาป่วยกันดีกว่า ไปอดๆ อยากๆ อย่างนั้นอีก 

ถ้าข้อความนี้มีผู้บังคับบัญชาท่านใดได้อ่าน ขอความกรุณาบอกกล่าวเรื่องเบี้ยเลี้ยง ที่ไป ปจ.เชียงใหม่ หน่อยนะครับ ว่ามี หรือไม่มี ถ้ามีจะแจกให้เมื่อไร ได้คนละเท่าใด อยากให้เรียก ผบ.หมวด ไปรับมาแจกลูกน้องของตนเอง ( เพราะบางคนไปแทนตัวจริงที่ป่วย ถ้าเอาเข้าบัญชีคนไปแทนก็อดได้ ) 

 

กระผมเป็นคนหนึ่งของชุด ปจ.ลำปาง ที่นอนกันที่สนามเจ็ดร้อยปีเชียงใหม่ คล้ายกับรู้หนูแต่ยังดีที่มีแอร์ให้ วันที่สองไฟฟ้าดับเข้าของไม่ได้มันมืด แสดงตนไม่ได้ครับ เพราะเขาไม่ให้พูดอะไร เหมือนกับ ผบ. ร้อยลำปาง ไม่พูดไม่จา เรื่องสวัสดิ์การของลูกน้อง    

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกชุด ปจ.ลำปาง วันที่ตอบ 2013-05-25 11:21:24


ความคิดเห็นที่ 6 (153139)

ตอบช้าหน่อยนะครับ

    ในขณะนี้ได้ทราบว่าเบี้ยเลี้ยงของ ปจ.ที่ไป จว.เชียงใหม่ ได้มีการจ่ายให้แล้วนะครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การเงินของ ภ.จว.ฯ รับด้วยตนเอง  เพราะว่าจะต้องลงชื่อในเอกสารหลายอย่าง ส่วนจะได้เท่าไหร่ หรือจะได้เท่ากับชุดที่ไป รปภ.ผู้นำน้ำหรือไม่นั้น ไม่ทราบครับ  เพราะอยู่ที่ภารกิจความสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และแผนการจ่ายเงินของ ภ.5 ทีจะเป็นผู้จัดสรรเงินมาให้ครับ    ภ.จว.ฯเป็นผู้รับปฏิบัติอีกทีครับ  การจัดการทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับ ภ.5  แต่ทุกอย่างทาง ภ.จว.ฯได้ไฟท์ให้แล้วครับ  เท่าที่จะทำได้   และในขณะนี้ได้รับทราบว่า จนท.การเงิน ว่ามีการทะยอยมารับเงินเบี้ยเลี้ยงกันครบแล้วครับ ก็คงจะไม่แตกต่างกันมากครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พ.ต.อ.ดเรศ กัลยา วันที่ตอบ 2013-06-23 08:54:41


ความคิดเห็นที่ 7 (153278)

fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/993682_493050057454744_787109849_n.jpg

 

www.facebook.com/isnutzii.lampang

 

เบาะแสยาเสพติด

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จอมยุทร์ วันที่ตอบ 2013-08-13 11:28:32


ความคิดเห็นที่ 8 (153481)

 ในสบปราบยังมีแก๊งเงินกู้นอกระบบอยู่เลย ลองมาดูเวลา 10.00 - 13.00 น.ได้ที่บ้านยายตุ่นปากทางเข้าบ้านวังพร้าว มีทั้งรถสีแดง สีน้ำเงิน สีดำป้ายอุทัยะานีทั้งนั้น แต่ละคนใส่ชุดยังกะโจร เคยแจ้งหลายครั้งแล้วทั้งตำรวจสบปราบ และจังหวัด ก็ไม่เห็นมีการดำเนินการอย่างไร โดยเฉพาะนวันเสาร์ - อาทิตยืจะขับรถไวมาก กลัวจะชนเด็กและเกิดปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ขอให้รีบกำจัดให้ออกไปในนอกพื้นที่โดยด่วน ถ้าไม่มาปล่อยเงินก็ไม่มีใครเอาหรอก หรือว่ามีการจ่ายเงินใต้โต๊ะยังไงช่วยจัดการหน่อยนะครับ กลังลงข่าวหน้า 1 ในพื้นที่จะไม่เหมาะ เพราะทุกวันนี้วัยรุ่นรวมตัวกันที่จะจัดการพวกแก๊งมอเตอร์ไชต์เงินกู้แล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น คนชาววัง วันที่ตอบ 2013-09-19 11:45:46[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


e-cop ลำปาง
bulletนโยบายการบริหารราชการ
ศุยน์ประสานงานตำรวจประจำโรงเรียน
ตำรวจภูธรภาค 5
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองสารนิเทศ
คนหายผลัดหลง
ตรวจสอบรถหาย
จังหวัดลำปาง
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
แจ้งเบาะแส ยาเสพติด อบายมุข อาชญากรรม และอิทธิพล


ค้นหาข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตร.ขึ้นไป ทั่วประเทศ
GES Survey Online


Copyright © 2018 All Rights Reserved.