งานนโยบายและแผน
dot
สถานีตำรวจภูธรในสังกัด
dot
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
งานยุทธศาสตร์

งานในหน้าที่รับผิดชอบ ของงานนโยบายและแผน(สรุปโดยย่อ )
                                                           -งานจัดทำแผนงานและโครงการเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื
-งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
        -งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย