กลุ่มงานสอบสวน
ReadyPlanet.com
dot dot
กลุ่มงานสอบสวน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ ของกลุ่มงานสอบสวน(สรุปโดยย่อ )
-
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฏหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลาย การดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการค้าหญิงและเด็ก หรือการค้ามนุษย์ งานคดี ในเขตอำนาจการรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
-
ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิจารณาสำนวนคดรอาญาที่เสนอมายังตำรวจภูธรจังหวัด
-
ดำเนินการเกี่ยวกับการการแก้ไขข้อกฏหมาย กฏกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัด
-
ให้คำปรึกษาตรวจสอบ รวบรวมข้อกฏหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-
งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย e-cop ลำปาง
bulletนโยบายการบริหารราชการ
ศุยน์ประสานงานตำรวจประจำโรงเรียน
ตำรวจภูธรภาค 5
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองสารนิเทศ
คนหายผลัดหลง
ตรวจสอบรถหาย
จังหวัดลำปาง
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
แจ้งเบาะแส ยาเสพติด อบายมุข อาชญากรรม และอิทธิพล


ค้นหาข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของข้าราชการตำรวจ ระดับสารวัตร.ขึ้นไป ทั่วประเทศ
GES Survey Online


Copyright © 2010 All Rights Reserved.