กลุ่มงานสอบสวน
dot
สถานีตำรวจภูธรในสังกัด
dot
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot
กลุ่มงานสอบสวน

งานในหน้าที่รับผิดชอบ ของกลุ่มงานสอบสวน(สรุปโดยย่อ )
-
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญา ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฏหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลาย การดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการค้าหญิงและเด็ก หรือการค้ามนุษย์ งานคดี ในเขตอำนาจการรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
-
ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจพิจารณาสำนวนคดรอาญาที่เสนอมายังตำรวจภูธรจังหวัด
-
ดำเนินการเกี่ยวกับการการแก้ไขข้อกฏหมาย กฏกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัด
-
ให้คำปรึกษาตรวจสอบ รวบรวมข้อกฏหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-
งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย