วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ReadyPlanet.com
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletหน่วยงานสังกัด ตร.
dot
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
dot
bulletสถานีตำรวจภูธร 21 สถานี
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot


 jaray,royal thaipolice,
ecop


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจของตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
 
วิสัยทัศน์
                            
              พิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน
 
พันธกิจ
       ๑.ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

๒.รักษาความมั่นคงของชาติและแก้ไขปัญหาความไม่สงบ      

๓.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดับ

๔.ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๕.พิทักษ์รับใช้ให้บริการประชาชนในทุกมิติทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการอำนวยความยุติธรรมเพื่อให้ตำรวจเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๖.อำนวยการจัดการจราจรอย่างเป็นระบบ ทันสมัย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

๗.บริหารจัดการให้ตำรวจดำรงชีพได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่รักของประชาชน

๘.เตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

 
 
ค่านิยม
                   “ประพฤติดี มีวินัย ตำรวจไทยก้าวไกล พัฒนา”
 
              
ประเด็นยุทธศาสตร์

              ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารเพื่อการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

                ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันอาชญากรรม 

                ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม

                ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอำนวยความยุติธรรม

                ๕. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติและกิจการพิเศษ

                ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี