จิตอาสา
ReadyPlanet.com
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletหน่วยงานสังกัด ตร.
dot
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
dot
bulletสถานีตำรวจภูธร 21 สถานี
dot
ลิงค์ที่น่าสนใจ
dot


 jaray,royal thaipolice,
ecop


จิตอาสา

งานจิตอาสา มีหน้าที่

(๑) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า - ออกของงานจิตอาสา

(๒) เสนอแนะ ริเริ่ม และปฏิบัติการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสนับสนุนร่วมมือของ

สาธารณ์ชนต่อนโยบาย โครงการ แผนงาน และประกาศแนะนำตลอดจนคำสั่งต่างๆ ของตำรวจภูธรจังหวัด

ลำปาง

(๓) งาน LOCAT CAT และงานที่เกี่ยวข้อง

(๔) งานตามโครงการจิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ" หรือโครงการตามพระราชประสงค์

ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางพระราชดำริต่างๆ ในการและ

บำรุงสุขให้กับประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนงานที่มีเจตนารมณ์เช่นเดียวกันหรือ

ใกล้เคียงกับงานลักษณะดังกล่าว

(๕)ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย

(๖) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย